In Partnership with AOL Search

DMOZ

Směrnice Editall/Catmv

Obsah této části:

Obecné informace

Editall hrají zásadní roli v ODP jako určovatelé a kontroloři kvality obsahu a nositelé editační integrity. Výhody pro Editall jsou umožněny zkušeným editorům, kteří vykazují solidní znalost ODP Směrnic a výborné editační dovednosti v různých oblastech adresáře. Editall vede komunitu tím, že:

Typy práv pro Editall

Standard Editall – Editall je schopen plnit následující funkce:

Editall/Catmv – Navíc ke všem standardním funkcím Editall tento Editall s Catmv může přejmenovat nebo přemístit jakoukoliv kategorii kromě oblastí se zakázaným přístupem.

CatEditall – Tento typ editora může vykonávat funkce Editall/Catmv v rámci specifické kategorie nebo adresářového uzlu. Tato práva jsou omezena na editory uvedené pod jednou z hlavních nejvyšších kategorií. Ve skupině World je CatEditall umožněn editorům, registrovaným pod World/<jazyk> nebo World/<jazyk>/<top>. Ve výjimečných případech může být CatEditall umožněn editorovi, vedoucím reorganizaci kategorie pod jednou z těchto úrovní.

Nepožadují se nejvyšší práva před umožněním práv CatEditall. Mohou vám být umožněna práva CatEditall a nejvyšší práva zároveň. Avšak CatEditall je umožněn pouze těm, kdo mají širokou editační zkušenost v hlavní kategorii.

Co Editall dělá

Editall se nepřiděluje v nějaké pevně dané časové lhůtě, ačkoliv obecně jsou Editall výhody dávány aktivním editorům majícím zájem o vedoucí úlohu v budování a údržbě adresáře. V závislosti na osobním vkusu, dovednostech a požadavcích na adresář může být Editall velmi prospěšný tím, že bude pracovat na jedné nebo více následujících věcech:

Editall má informační a organizační dovednosti, které přesahují znalosti specifické oblasti a kvalifikují ho k tomu, aby editoval v širokých oblastech adresáře. Avšak s tím, jak adresář narůstá a stává se více různorodý, přestává být možné pro jednu osobu znát všechny normy komunity, jež řídí podrobnější úrovně struktury akresáře. Proto se od Editall neočekává, že budou editovat všude. Pokud edituje v neznámé oblasti, Editall musí věnovat čas tomu, aby se naučil místním editačním zvyklostem, jako deeplinking (vnořené podstránky) nebo cross listing (uvádění napříč kategoriemi), normované šablony, názvy stránek a jejich popisky, místní varianty standandní angličtiny a podobně. Přestože Editall může editovat v jakékoliv části adresáře, aniž by byl uveden jako editor, měl by být vždy uveden jako editor aspoň jedné kategorie ve veřejném adresáři. Stejně jako u kteréhokoliv jiného editora, rezignace na všechny kategorie je považována za rezignaci na ODP.

Rohraní pro Editall

Editall má přístup k mnoha efektivním editačním nástrojům. Navíc ke standardním systémovým nástrojům je k dispozici škála záložek, nástrojů a dokumentů vyvinutých editory na Test: Tools_for_Editors: Tools_for_Editalls k usnadnění odpovědného a efektivního užívání práv pro Editall.

Hlavní panel pro Editall

Hlavní panel pro Editall/Catmv editory obsahuje navíc ke standardnímu editorskému panelu následující funkce:

Obrazovka pro editování kategorií pro Editall

Obrazovka pro editování kategorií pro Editall/Catmv editory obsahuje navíc k obvyklé editorské obrazovce následující funkce:

Obrazovka pro editování URL pro Editall

Editall může přidávat poznámky k URL. Viz URL poznámky, kde jsou informace a postupy.

Přesouvání a přejmenovávání kategorií

Hlavně by přesouvání a přejmenovávání kategorií by nemělo být svévolné, ale mělo by odrážet jasnou dohodu komunity, standardní šablonu nebo obecná editační pravidla.

Obecně se přesunutí odsouhlasí ve volné diskuzi a pak je posláno do centrálního procesu přejmenování/přesun/změna s odkazem na thread, kde byly změny diskutovány. V některých tematických oblastech jsou ustanoveny procesy pro malé změny jako poslání zamýšlených změn do centrálního threadu „Category Create/Delete Billboard“ s žádostí o komentáře.

Zatímco při provádění malých změn jako uvedení kategorie do souladu se zavedenou šablonou nebo oprava chyb v hláskování nebo velkých písmenech se očekává, že použijete vlastní úsudek, pokud se vyskytne jakákoliv pochybnost o změně, měla by být vždy diskutována a odsouhlasena v diskuzním fóru.

Jak přesunout/přejmenovat kategorii

Přesunutí kategorie:

Přejmenování kategorie je úplně stejné jako přesunutí kategorie, jednoduše jen změníte poslední část cílového místa kategorie.

Na co je třeba dát pozor:

Jak přesunout/přejmenovat @odkaz

Přesunutí @odkazu:

Přejmenování @odkazu je úplně stejné jako přesunutí @odkazu, jednoduše jen změníte poslední část cílového místa kategorie.

Mazání kategorií

Editall může mazat kategorie spolu s rezidentními editory, pokud tam nejsou žádné podkategorie, @odkaz nebo stránky, uvedené v seznamu kategorie. Tento úkon by však měl být prováděn s nejvyšší opatrností. Téměř nikdy není proveden řádně, pokud není součástí schalovaného sloučení kategorie nebo při mazání zcela nesprávných podkategorií.

Jako všichni editoři, Editall by měl být opatrný při mazání kategorií, které mohou být propojeny s ostatními částmi adresáře nebo které mohou představovat velké množství práce při tvoření seznamů kategorií, často kladených otázek nebo souborů @odkazů, odkazů na související kategorie nebo nepojení na jiné jazykové verze. Editall tools category obsahuje pokyny, jak se nejlépe chovat při slučování nebo reorganizaci kategorií.

Jmenování editorů nových kategorií

Schopnost Editall jmenovat editory nově vytvořených kategorií by měla být užívána velmi výběrově. Není záměrem dát Editall schopnosti, jako má Meta editor, rozhodovat o povýšení a rozšíření odpovědnosti editorů, ale pouze doplnit přirozenou roli Editall při umožnění reorganizace a růstu kategorie.

Před provedením tohoto kroku si pečlivě znovu prohlédněte editační historii editora. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, rozhodnutí přenechte Meta editorovi nebo Catmod editorovi.

Některá hlediska, jež by měl Editall vzít v úvahu při jmenování edotorů nových kategorií:

Ještě jednou, pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti nebo je vám nepříjemné jmenovat editory pro kategorie, rozhodnutí přenechejte Meta editorovi nebo Catmod editorovi.

Jak jmenovat editora pro kategorii

Vytvořte novou podkategorii jako obvykle. Namísto pole "Vypsat mě jako editora?" nyní máte textové pole, kde můžete uvést nick jednoho editora. Pokud nechcete uvést žádného editora, nechte pole prázdné. Ke jmenování jakéhokoliv editora, ať vás nebo někoho jiného, uveďte nick v textovém poli.

Změna řetězců vyhledávání kategorií

Pro změnu řetězce vyhledávání kategorií:

Vylepšená aditace stránek

Vylepšená editace stránek známá také jako chainsaw může být spuštěna tak, že vybereme "Vylepšená editace stránek" na editační stránce kategorie. Tato funkce pracuje velmi podobně jako Vylepšená editace nezařazených stránek.

Do Nezařazených/přesouvání ve velkém

Poznámka: Existuje také tlačítko "Označené stránky do Nezařazených", které umístí vybrané stránky do Nezařazených současné kategorie.

Aktualizace nadpisů/popisků ve velkém

Přidání poznámek k URL

Vybarvené poznámky v horní části obrazovky "Editace URL" sdělují důležité informace o konkrétním URL nebo webové stránce. Barvy mají následující význam:

Všichni (k)Editall a (k)CatEditall mohou vkládat URL poznámky bez diskuse. Pokud máte otázku, která barva je vhodná pro konkrétní stránku nebo skupinu stránek, diskutujte to prosím v příslušném threadu pEditall.

Projekty Editall

Jako Editall máte příležitost účastnit se mnoha projektů, jejichž cílem je zlepšit kvalitu a množství odkazů v adresáři. Nežádá se od vás účast na organizovaných editačních akcích, ale jestliže jste Editall, komunita od vás očekává, že budete aktivně editovat napříč kategoriemi různých zaměření. Jakékoliv množství času, které věnujete editačním projektům na rozšiřování adresáře, bude oceněno. Jako vedoucí v komunitě jste v jedinečné pozici a můžete se chopit nových příležitostí a vyplnit mezery, které vidíte. Podporují se nové nápady pro růst a rozvoj obsahu ODP a zvyšování jeho kvality. Následující editační akce byly zahájeny a vyvinuty Editall. Všichni Editall jsou podporováni v účasti na těchto editačních projektech a přispívají svou odborností ve všech oblastech adresáře.

Cat Busters

Iniciativa Cat Busters byla založena na myšlence, že i velké editační problémy jsou zvládnutelné, jestliže se skupina editorů dá s nadšením do společné práce. Cat Busters nabízí pomoc v kategoriích, které nemají lidské zdroje k řešení velkých, nepříjemných a úporných problémů jako editace Nezařazených po stovkách, nebo skupina kategorií s trvale špatnými popisky a kategorizací. Skupina Cat Busters je složena z Editall a dalších oddaných editorů, kteří se věnují zvyšovnání kvality obsahu adresáře a urychlení procesu podkategorií/Nezařazených. Viz Test: Team_Projects: Catbusters, kde najdete víc o tom, jak se stát Cat Buster.

Chyby odkazů (Robozilla)

Editoři, kteří nemají čas nebo energii zjišťovat, co se stalo s nefunkčními URL, jsou podporováni, aby posílali odkaz na Test: Robozilla: Reds spíše, než aby nefunkční odkazy mazali. Editoři v Test: Robozilla: Reds kontrolují nefunkční odkazy a aktualizují URL nebo odstraňují nefunkční URL z adresáře. Test: Robozilla: Reds je veden Editall a pravidelnými editory, kteří se zabývají aktualizací adresáře a odstaňováním nefunkčních odkazů, přičemž zachovávají přístup k obsahu, který představují. Všichni Editall jsou podporováni v tom, aby pomáhali s touto činností, neboť to zahrnuje zhodnocování webových stránek v mnoha zájmových oblastech adresáře. Více informací o Robozilla Reds najdete na Test: Robozilla: Reds.