World Taiwanese 人佮人
11
Society - 社會*。人 kap 人 e 互動、人 e 思想 kap 向望。 包括族群、性、過身、犯罪、人生規劃、人際關係、社運、頭路、軍事、政治、法律、組織。 ma 包括人 ham 宇宙 e 關係:哲學、宗教、信仰。 * 因為 ODP 軟體 u tam-po-a 問題,bo-hoat-to 接受「社會」,目前暫時用「人佮人」。

類別 5

別種語言 e kang-khoan 類別: 88

[Mozilla Portraits]
siong-au 更新 e 時間:
7月 21, 2015 at 6:24:11 UTC
人佮人
運動
All Languages
藝術
商務
電腦
遊戲
健康
徛家佮家庭
新聞
閒工
參考
地區
科學
交關