World Sardu Tempus Lìberu
2
In custa categorìa agatades sos sitos in limba sarda chi faeddant de Tempus Lìberu.
Codda .org: Il coddabolario
Proponet su ditzionariu italianu - sardu addatadu pro ispassiu.
Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre
Is benis de logu nostu, sa storia, su turismu, is traballus. Crabas, Aristanis.

Custa categoria in àteras limbas: 78

[teddyhugging_mozilla]
Úrtimu annoamentu:
Santuainu 21, 2014 at 13:13:38 UTC
Tempus Lìberu
Cunsurtu
Regionale
Scèntzia
Còmporas
Sotziedàdi
Sport
All Languages
Arte
Afares
Computer
Giogos
Salude
Domo
Notìtzias