Creideamh agus eaglaisean
BBC-Alba - Aig Cridhe ar Ciùil - Creideamh
Facail agus seinn de dh'òrain chreideimh. Air an làraich-lìn aig a' phrògram "Aig Cridhe ar Ciùil" aig BBC Alba.
Carmina Gadelica - Ortha nan Gaidheal
Ortha nan Gaidheal. Leabhar 1 de Charmina Gadelica, le Alasdair MacGilleMhìcheil. Ortha a chaidh an cruinneachadh ann an Uibhist sa 19mh linn.
Litirdi Albannach 1982
Ùrnaigh-choitcheann airson seirbheis comanachaidh. Teacsa de leabhar aig Eaglais Easbaigeach na h-Alba.
Sgriobtiurean Creidimh nam Bahá'i
Cruinneachadh de sgriobtiurean, air an eadar-theangachadh gu Gàidhlig - air an làraich aig a' choimhearsnachd Bahá-i ann am Breacais san Eilean Sgitheanach.
An Soisgeul air reir Naomh Marc
Eadar-theangachadh leis an Ath. Eoghan MacEachan, agus concordance le IntraText
Ùrnaighean
Ùrnaighean sa Ghàidhlig. Duilleag aig Sabhal Mór Ostaig.
Ùrnaighean aig Convent of Pater Noster
Diofar tionndaidhean Gàidhlig de Ùrnaigh an Tighearna agus Fàilte dhut a Mhoire.

Other languages 71

[Scottish Mozilla]
Last update:
November 30, 2014 at 12:24:08 UTC
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach