Coltach ri /Arts/Music/

Subcategories 1

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail
Féis cheud bliadhna a dh'aois a mhaireas fad seachdain agus a tha ga ceumail ann am baile diofraichte gach bliadhna. Le farpaisean ann an seinn, còisirean ciùil, dràma agus eile. Tha An Cumann Gaidhealach ga stiùireadh.
BBC-Alba - Aig Cridhe ar Ciùil
Làrach-lìn airson a' phrògram telebhisein agus réidio "Aig Cridhe ar Ciùil". Cruinneachadh de dh'òrain Ghàidhlig - na facail agus clàraidhean ùra dhiubh bho sheinneadairean matha. Tha na h-òrain air an cur ann an ochd roinnean, agus tha sgrìobhadairean eadar-dhealaichte air aistean ghoirid a dhèanamh 's iad a' meòmhrachadh air na cuspairean seo.
An fhéis Blas
Fèis bhliadhnail a thòisich ann an 2005. Air a dealbhadh le Comhairle na Gàidhealtachd ann an co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal agus PAN. Tachartasan air feadh na Gaidhealtachd, leis a' Ghàidhlig 'nan cridhe, leis na ceòladairean agus seinneadairean òga as fheàrr a th' ann, còmhla ri ceòladairean proifeiseanta ainmeil.
Opara 6 Làithean 2007
Còig dùthchannan na Roinne Eòrpa a' cluich saothair dràma-ciùil "Hiort - Mac-Talla nan Eun" aig an dearbh am air còig àrd-ùrlaran, fuaighte a-steach ann an dealbhan beò à Hiort, 21-26 an t-Ògmhios 2007

Other languages 61

[Scottish Mozilla]
Last update:
November 30, 2014 at 12:15:14 UTC
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages