World Frysk Maatskippij
5
FFJ Bernlef
Feriening foar Fryske studinten yn Grins.
FNP Ljouwert
De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert.
FNP Smellingerlân
Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program, de aktualiteiten, de minsken en it bestjoer.
Frysk Genoatskip
It Frysk Genoatskip, oprjochte yn 1827, spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.
Frysk Ynternasjonaal Kontakt
In jongereinferiening mei it doel om de Fryske jongerein bewust te meitsjen fan syn eigen taal en kultuer. Dêrby steane foaral de ynternasjonale kontakten sintraal.

Other languages 88

[Frysk Mozilla]
Last update:
February 6, 2017 at 12:14:58 UTC
Maatskippij
Sport
All Languages
Kultuer
Saaklik
Thús
Rekreaasje
Kennis
Regionaal