World Frysk Kultuer
8

Subcategories 2

De Moanne
Meartalich kultureel opinyblêd. De bydragen binne meast yn it Nederlânsk en it Frysk.
De Ried fan de Fryske Beweging
Yn 1945 oprjochte as in platfoarm fan bewegingsselskippen. It is in oerkoepeljende frijwilligersorganisaasje dy't de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fersterkje wol.
Omrop Fryslân
Makket radio en televyzje yn it Frysk.
Willem Mook Fine-art
Oer it wurk fan byldzjend keunstner út Ljouwert.

Other languages 90

[Frysk Mozilla]
Last update:
February 6, 2017 at 12:13:45 UTC
Kultuer
Saaklik
Thús
Rekreaasje
Kennis
Regionaal
Maatskippij
Sport
All Languages