World Frysk Kennis Underwiis
1
Goedfrysk
Inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Minsken kinne teksten opstjoere dêr’t se net hielendal wis fan binne oft se alles goed skreaun ha. De teksten wurde fertroulik behannele en neisjoen. Dêrnei wurde se ferbettere weromstjoerd.

Other languages 65

[Frysk Mozilla]
Last update:
October 21, 2014 at 13:06:25 UTC
Kennis
Regionaal
Maatskippij
Sport
All Languages
Kultuer
Saaklik
Thús
Rekreaasje