Versions en línia de publicacions impreses dinformació general o especialitzada que es distribueixen diàriament o, com a mínim, quatre cops per setmana. Sovint ofereixen actualitzacions i serveis al web més enllà dels continguts de ledició impresa.
El 9 Nou
Diari comarcal en català, amb edicions diferenciades per a les comarques d'Osona, Ripollès i Vallès Oriental.
Ara
Diari d'informació general fundat l'any 2010.
Bondia
Diari fundat el 2004.
Diari d'Andorra
Diari creat a Andorra la Vella l'any 1991.
Diari de Girona
Diari publicat a Girona des del 1986.
Diari de Tarragona
Edició electrònica del Diari de Tarragona. Inclou algunes seccions escrites en català.
Diari Més
Diari de distribució gratuïta que compta amb diverses edicions locals.
L'Esportiu
Diari d'esports fundat el 2002.
El Periòdic d'Andorra
Diari fundat el 1997.
El Periódico
Edició en català d'aquest diari amb seu a Barcelona. Reproducció de la versió paper (en format PDF) i altres continguts digitals: enquestes, fòrums, última hora, monogràfics i suplements.
Plataforma de Suport a la Premsa Comarcal
Campanya impulsada l'any 1996 per a demanar l'edició del diari El Punt a la totalitat de les Terres de l'Ebre, incloses les comarques del País València i la Franja.
El Punt Avui
Diari editat per Hermes Comunicació.
Regió 7
Diari intercomarcal de la Catalunya Central fundat el 1978.
Sala i Martin - Articles d'economia
Recull d'articles de premsa escrits per l'economista Xavier Sala i Martín (principalment a La Vanguardia i en castellà) o relacionats amb ell.
Segre
Diari de les Terres de Ponent fundat l'any 1982.

Aquesta categoria en altres idiomes: 46

[Desk Mozilla]
Darrera actualització:
Desembre 17, 2016 at 21:25:29 UTC
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut