Albaeco
Miljörelaterad tvärvetenskap från den internationella frontforskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle. Oberoende ideell förening grundad av forskare i naturresurshushållning vid Stockholms universitet m.fl.
Cemus - Centrum för miljö- och utvecklingsstudier
Stimulerar studier och fördjupande kunskaper i miljö- och framtidsfrågor. Kurser och verksamhet är drivna av studenter vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ekologiska Lantbrukarna
De ekologiska böndernas fackorganisation och träffpunkt.
EnergiRådgivarna
Förening vars mål är att energianvändning sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Föreningen bedriver en mängd aktiviteter, till exempel, konferenser, debatter, kurser, nyhetsbrevet Dialog, lobbying och samarbetsprojekt.
Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen
En politiskt oberoende ideell förening som arbetar för ett bevarande av naturresurser. Organisationen arbetar för ett samhälle där energi används mer effektivt och elektricitet produceras av förnyelsebara råvaror.
Fältbiologerna
Partipolitiskt och religiöst obunden förening för miljö- och naturintresserade ungdomar mellan 7 och 25 år. Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation.
Förbundet för ekoparken
Bevakar att Nationalstadsparken i Stockholm (Ekoparken) bibehålls och utvecklas i harmoni med de unika natur-, kultur- och friluftsvärdena.
Greenpeace
En internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.
Gröna Bilister
Verkar för en miljöanpassad utveckling av trafiken. Är kontrollorgan för Grön Trafikskola.
Gröna Liberaler
Rikstäckande nätverk för natur-, miljö- och energifrågor, löst knutet till Folkpartiet liberalerna. Innehåller debattinlägg, artiklar och nyheter under rubrikerna klimat, livsmedel, samhällsplanering och natur, samt en aktivitetskalender.
HUT Skåne
Syftet med denna webbplats är att underlätta dialogen mellan olika aktörer som arbetar för en hållbar utveckling i Skåne.
Håll Sverige Rent
Stiftelsens uppdrag är att stärka människors miljömedvetande, motverka nedskräpning och främja återvinning.
Internationella försurningssekretariatet
Vill öka medvetenheten om problemen med luftföroreningar. Genom ökat opinionstryck vill sekretariatet få till stånd nödvändiga minskningar av utsläppen. Drivs av fem svenska miljöorganisationer.
Miljöförbundet Jordens Vänner
Den svenska grenen av världens största demokratiska miljöorganisation, Friends of the Earth, med föreningar i mer än 60 länder.
Nordens Ark
De utrotningshotade djurens park. Målet med verksamheten är att rädda och bevara utrotningshotade djur.
Näringslivets Miljöchefer
Ideell förening för företag och andra organisationer som vill förbättra sitt miljöarbete. Nätverk för diskussionsmöten, utbildning och studieresor för medlemmarna.
Svenska Bioenergiföreningen
Föreningen arbetar för att få till stånd en ökad användning av bioenergi på ett miljövänligt och optimalt sätt, och förser sina medlemmar med aktuell information inom bioenergiområdet.
Svenska Naturskyddsföreningen
Sveriges äldsta och största miljöorganisation. 160 000 medlemmar fördelade på 300 lokala kretsar och länsförbund. Rikskansli i Stockholm och Bra Miljöval-kontor i Göteborg
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Samverkan mellan ideella organisationer i konsumentfrågor. Verkar för spridning av en ekologisk livssyn, en hållbar och uthållig utveckling av samhället samt resurshushållning.
Tynningö Strandskyddsförening
Tynningö Strandskyddsförening bildades under vintern 2002/2003 främst med anledning av planer på att bebygga strandängen i Hemviken på Tynningö, Vaxholms kommun, med varvsindustri. Föreningens syfte är att verka för bevarande av allemansrättsligt tillgängliga strandskyddsområden på Tynningö, att sprida information till medlemmarna om dessa områden och att klargöra villkor för allemansrättsligt nyttjande och markägarens brukande.
Världsnaturfonden
WWF bedriver naturvårdsarbete överallt där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.
Yrkesföreningen Miljö och Hälsa (fd MHTF)
Partipolitiskt och fackligt obunden organisation, öppen för den som studerar miljö- och hälsoskydd eller arbetar med den typen av frågor.

Denna kategori på andra språk: 16

Senast uppdaterad:
april 12, 2016 at 7:54:03 UTC
Samhälle
Sport
All Languages
Kultur
Näringsliv
Datorer
Spel
Hälso- och sjukvård
Hus och hem
Nyheter
Nöjen och fritid
Referenser
Regionalt
Vetenskap
Webbutiker