Używane skróty:
TFI - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
FI - Fundusz Inwestycyjny,
OFI - Otwarty Fundusz Inwestycyjny.

Zobacz także: 1

Acer Aggressive FIZ
Fundusz inwestycyjny zamknięty z akceptowalnym wyższym poziomiem zmienności wyceny i dynamicznym charakterze zarządzania.
AKJ Investment TFI S.A.
Grupa AKJ koncentruje się na realizacji inwestycji typu private equity, venture capital i na rynku nieruchomości.
Aviva Investors Poland TFI SA
Spółka należąca do Grupy Aviva oferująca fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Notowania funduszy i obsługa on-line. Dawny Commercial Union.
BPH TFI S.A.
Obecne jest na polskim rynku kapitalowym od 1998 roku (wówczas jako CA IB TFI) i zarządza 12 funduszami o łącznych aktywach na poziomie 1,5 mld zł.
BZ WBK AIB TFI S.A.
Towarzystwo zarządzające funduszami Arka i związanymi z nimi programami systematycznego oszczędzania.
Centrum Oszczędzania Multibanku
Możliwość nabywania i odkupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłat manipulacyjnych
Copernicus Capital TFI S.A.
Towarzystwo specjalizujące się w inwestycjach w aktywa alternatywne w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Dobre Inwestowanie
Informacje o funduszach inwestycyjnych, unit-linked, ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i inwestowaniu na giełdzie.
E-Fund
Serwis o funduszach inwestycyjnych, najnowsze i archiwalne wydarzenia, statuty, sprawozdania finansowe, kalkulator inwestycyjny, wartość jednostek, prowizje, almanach TFI, kompendium wiedzy, transakcje on-line.
Forum TFI S.A.
Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych oraz uczestniczy w budowaniu rynku funduszy sekurytyzacyjnych.
Franklin Templeton Investments
Polska strona międzynarodowej grupy Franklin Templeton zarządzającej funduszami inwestycyjnymi dostępnymi również w Polsce. Opis kilkudziesięciu funduszy. Lista polskich dystrybutorów.
Fundusze inwestycyjne (PPE-Konsultanci)
Serwis pod redakcją Macieja Rogali, poświęcony funduszom inwestycyjnym, tłumaczy jak inwestować oraz jak ograniczyć konsumpcję i oszczędzać, dużo aktualnych informacji z rynku funduszy.
Fundusze inwestycyjne Novo
Fundusze inwestycyjne o zróżnicowanym stopniu ryzyka i stopie wzrostu zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Intrum Justitia TFI S.A.
TFI specjalizujące się w sekurytyzacji wierzytelności. Zarządza funduszem inwestycyjnym o nazwie "Intrum Justitia Debt Fund 1".
Investment Fund Market Sp. z o.o.
IFM jest niezależnym dystrybutorem OFI na rynku polskim posiadającym zezwolenie KPWiG. Oferta skierowana jest do Klientów korporacyjnych oraz osób prywatnych.
Investors TFI S.A.
W chwili obecnej Investors TFI zarządza jednym funduszem zamkniętym, który inwestuje w obligacje, akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Organizacja zrzeszająca, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
KBC TFI S.A.
Towarzystwo KBC oferuje takie usługi, jak fundusze inwestycyjne, zarządzanie aktywami, programy oszczędnościowe.
Legg Mason TFI S.A.
W ofercie znajdują się fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte różniące się strategią inwestycyjną, poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanego zysku.
Millennium TFI S.A.
Oferta siedmiu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Millennium.
Noble Funds TFI S.A.
Towarzystwo tworzy i zarządza funduszami inwestycyjnymi w ramach funduszu parasolowego oraz świadczy usługi asset management.
Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Notowania polskich i niektórych zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i otwartych funduszy emerytalnych. Opis programu MojeFundusze.
Opera TFI S.A.
Opera jest pierwszym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych założonym przez osoby fizyczne i niezależnym od grup bankowo-ubezpieczeniowych.
Opiekun Inwestora
Informacje dla inwestorów na rynku funduszy i posiadaczy polis inwestycyjnych. Płatny system monitorowania własnych inwestycji poprzez powiadomienia. Darmowe kursy o inwestowaniu.
Pioneer Pekao TFI S.A.
Największe w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest własnością Pioneer Pekao Investment Management S.A.
PKO/Credit Suisse - TFI S.A.
Oferta zarządzanych przez PKO i Credit Suisse funduszy inwestycyjnych, planów systematycznego oszczędzania i indywidualnych kont emerytalnych
Rejestr towarzystw funduszy inwestycyjnych
Kompletna lista towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zostały dopuszczone do działania na obszarze Polski. Opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Robeco Capital Growth
Należąca do grupy kapitałowej Rabobank firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi. Aktualna wycena funduszy dostępnych w Polsce.
Skarbiec TFI S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec zarządza aktywami w funduszach inwestycyjnych: zamkniętych i otwartych.
Superfund TFI S.A.
Oferta tego TFI obejmuje pośrednie powierzanie środków funduszom hedgingowym zarządzanym przez Superfund Asset Management GmbH.
TFI.pl
Fundusze Inwestycyjne - poradnik inwestora: aktualności, komunikaty funduszy, notowania TFI, analizy, porady eksperta, komentarze doradców czołowych TFI
Union Investment TFI S.A.
Informacje o firmie, grupa UI, filozofia inwestowania, produkty Uni, tabela opłat, dystrybutorzy, porady i analizy, nowości, partnerzy.
Wealth Solutions
Firma specjalizująca się w regularnym tworzeniu i sprzedawaniu strukturyzoawnych lokat opartych na funduszach zamkniętych "opakowanych" w polisy ubezpieczeniowe.

Inne wersje językowe tej kategorii: 10

[Desk Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lipca 27, 2016 at 10:13:38 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka