Behandeld thema's rondom de bodem zoals bodemverontreiniging (bescherming, sanering), biologische en fysische bodemkwaliteiten, erosie, bodemdaling, verzilting, warmte-koudeopslag en drinkwatervoorraad.
ABO nv
Adviesbureau, met hoofdkantoor in Gent, inzake dienstverlening op het vlak van bodem- en milieuconsulting.
Bodemdata NL
Informatie van landelijke bodemkaarten, inclusief meta-informatie en documentatie. Daarnaast gegevens over de bodemopbouw van meer dan 260000 lokaties.
Brussee
Een milieukundig grondboor- en bemonsteringsbedrijf te Noordwijk. Voor het verrichten van boringen ten behoeve van bodemonderzoek en bemonsteringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Coen te Beest
Machinale milieukundige boringen door een Geoprobe grondboormachine, tevens Sonic machines voor grond en grondwateronderzoek.
Marmos
Adviesbureau voor beheer en toepassing van bodeminformatie, gespecialiseerd in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit (LDB), bodemkwaliteitskaarten (bkk) en de bijbehorende bodembeheernota's.
NIBV
Richt zich op bescherming van de bodem en daarmee impliciet het milieu, door als onafhankelijk intermediair te fungeren en opleidingen te verzorgen.
Promeco
Bodemonderzoek, advies en begeleiding van bodemsaneringen van plan tot uitvoering.
Pwm B.V.
Biedt ondersteuning bij het vormgeven en operationaliseren van eigentijds waterbeheer.
Richtlijn (water)bodem
Kennisdocument voor bodem- en waterbodembeheer, met informatie over verontreinigingen in waterbodem en landbodem.
RisicotoolboxBodem.nl
Informatieportal over het Nederlandse bodembeleid. Bevat tools en informatie voor decentrale bevoegde gezagen om de risico's van chemische bodemkwaliteit te berekenen.
SIKB
Netwerkorganisatie die bedrijfsleven en overheid bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren.
Skbodem
Kennisnetwerk dat zich bezighoudt met duurzaam bodemgebruik. Informatie over de projecten, publicaties en partners.
VKB
Vereniging met als doel de kwaliteitsborging en continue verbetering van milieutechnisch bodemonderzoek bij de aangesloten adviesbureaus.
Wareco
Adviesbureau op het gebied van bodemonderzoek, bodemsanering, waterbeheer, funderingsonderzoek en funderingsherstel.
[Desk Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:24:07 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst