World Nederlands Regionaal België Wetenschap en Milieu
39
Deze categorie bevat sites die handelen over milieu of een wetenschappelijk iets. Ze zijn voornamelijk toegespitst op Belgen en in de Nederlandse taal.

subcategorieën 8

Zie ook: 2

Academie voor Mineralogie (ACAM)
Wil liefhebbers van edelstenen, mineralen en fossielen bij elkaar brengen. De academie heeft haar eigen museum, organiseert beurzen en geeft cursussen.
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL)
AMINAL is een onderdeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaamse leefmilieubeleid
Aquafin
Bedrijf dat in opdracht van het Vlaamse Gewest de zuivering van de oppervlaktewateren in de praktijk brengt.
Argus
Onafhankelijke instelling die zich bezig houdt met milieu-informatie en -educatie voor particulieren en kleine bedrijven. Informatie over cursussen, projecten en publicaties, nieuwsbrieven, artikelen, weblinks en adressen.
Bioshop
De verkoop van gezonde biologische voeding stimuleren heeft de Bioshop zich als doel gesteld. Daarmee hopen ze indirect de biologische land- en tuinbouw te stimuleren en zo te zorgen voor een verbetering van ons milieu.
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL)
Deze bond overkoepelt ruim 125 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen en is actief rond de bescherming van natuur, landschap en het leefmilieu.
EMIS
Verzameling van maatregelen om het milieu minder te belasten, water en energie te besparen, en afval te verminderen in het productieproces. De maatregelen staan geordend volgens bedrijfstak.
Energie sparen
Nieuws en informatie over het Vlaamse energiebeleid, subsidies, energiebesparingstips en een database met maatregelen.
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Het Agentschap heeft als opdracht er over te waken dat de bevolking en het leefmilieu op een efficiënte manier beschermd worden tegen de gevaren van ioniserende stralingen
Flanders Environmental Library Network (FELNET)
Een samenwerkingsverband van de milieudocumentatiecentra in Vlaanderen. Op deze site kunt u zoeken naar boeken en artikelen, kijken welke tijdschriften in de documentatiecentra aanwezig zijn en kijken welke centra het meest aangewezen zijn om verdere informatie over een onderwerp op te zoeken.
Greenpeace België
Informatie over acties, campagnes, persberichten en publicaties. Er is ook de mogelijkheid tot deelname aan cyberactivisme en raadpleging van de donateursservice.
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Kenniscentrum dat rapporteert over de toestand van de natuur en het Vlaams beleid hierrond. Met hun publicaties en de databanken waaraan ze weewerken.
Intercommunaal Samenwerkingscomite van Waterbedrijven (ISWa)
Vragen zoals 'aan welke eisen moet drinkwater voldoen?' en vele anderen worden er beantwoord. Ook tips voor rationeel watergebruik en ter voorkoming van vorstschade.
Intercommunale voor Verwijdering en Verwerking van Vaste Afvalstoffen (IVVVA)
Tips om afval te voorkomen. Een aantal sorteerregels, met zoekfunctie op trefwoord. En voor de mensen uit Noord en Oost Limburg ook de tijdstippen van afval ophalingen en de openingsuren van de containerparken.
Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL)
Informatie over de luchtkwaliteit. Zo kan je er de aktuele weergave van de top-tien polluenten, ozonwaarden en fijnstof terug vinden samen met waarschuwingen en voorspellingen.
Internationale Scheldecomisie (ISC)
Comisie met als doel samenwerking tot stand te brengen tussen de oeverstaten en –gewesten van de Schelde om zo een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebied te bereiken.
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu
Uitgebreide pagina van de Jeugdbond. Op de site o.a. inlichtingen en activiteitenkalender, zomerkampen in de natuur en infocentrum. en de JNM-winkel.
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Heeft als opdracht de natuurhistorische collecties van de Belgische Staat te bewaren en te bestuderen. Op de site vind je onderandere informatie over het museum dat vooral bekend is om zijn 'levende' dinosaurusen.
Koninklijke Belgische Botanische Vereniging
De verenigign wil de plantenbiologie en -ecologie promoten door het organiseren van excursies, symposia en uitgaven zoals het tijdschrift "Belgian Journal of Botany".
Laat ons een bloem
Op een eenvoudige manier wordt er informatie gegeven over de milieuproblematiek. Verschillende aspecten van milieuvervuiling komen aan bod zoals de pollutie van water en lucht maar ook i.v.m. het klimaat. Je vindt er ook informatie over enkele milieuorganisatie en natuurgebieden.
Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (MINA)
De MINA-Raad geeft adviezen ten behoeve van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Raad over alle zaken die betrekking hebben op het leefmilieu en/of natuurbehoud.
Milieueducatief centrum De Helix
Het centrum stimuleert milieubesef en milieuvriendelijk handelen via interactieve tentoonstellingen, educatieve pakketten, excursies, activiteiten voor gezinnen, verenigingen en scholen.
Milieuraden in Vlaanderen
Deze site geeft links naar de sites van alle gemeentelijke milieuraden die op het net vertegenwoordigd zijn.
Nationale Plantentuin van België
Nationale plantentuin met tentoonstellingen, rondleidingen, ateliers, infopanelen, evenementen en grote verzameling planten.
Natuurpunt
Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen met als belangrijkste pijlers natuurstudie, beheer en educatie. Met overzicht van beheerde natuurgebieden.
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Het OVAM stuurt en beheert het afvalbeleid in Vlaanderen. Hun opdrachten zijn nauwkeurig omschreven en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en van de bodemsanering.
ProVelo
Vereniging die tracht de fiets zijn plaats te geven in het verkeer door de overheid, scholen en bedrijven te adviseren en fietsevenementen, fietstoerisme en fietseducatie te organiseren.
Stichting Levend Erfgoed (SLE)
Deze organisatie tracht te verhinderen dat onze oude huisdierrassen uitsterven. Op hun site geven ze o.a. informatie over verschillende rassen zoals deze van paarden en honden, hun activiteiten en over de stichting zelf.
Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie (V.O.B.)
Deze organisatie groepeert leerkrachten biologie en ecologie en heeft tot doel de studie van de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie te bevorderen en open te stellen voor iedereen.
Vlaamse Compostmaatschappij (VLACO)
Een vzw die zich tot doel stelt om de uitvoering van de opeenvolgende beleidsplannen inzake groenafval, GFT-afval en bedrijfsorganisch afval te ondersteunen en coördineren. Op de site informatie over wat compost is, hoe je thuis kan composteren en een forum.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Vito is een onafhankelijk onderzoekscentrum dat werkt voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid. Zij doen aan onderzoek en ontwikkeling binnen de domeinen energie, milieu en materialen.
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte, de beheersing van de mestoverschotten, het plattelandsbeleid in het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen.
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Een van de belangrijkste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Leuk is de informatiekiosk waar je zelf je waterverbruik kan berekenen en tips krijgt om eventueel te besparen op water.
Vlaamse Milieu Maatschappij
Een Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij rapporteert voornamelijk over de kwaliteit van de lucht en water.
VMX
Een onafhankelijke communicatie- en informatieplatform voor milieu. De site richt zich tot alle mensen uit de milieusector en ook tot iedereen die met de materie geconfronteerd wordt of ermee begaan is.
Waterkwaliteit en waterbodem in Vlaanderen
Project voor het presenteren van kaarten met gegevens over de waterkwaliteit en waterbodem in Vlaanderen.
Wereld Natuur Fonds België
Een organisatie die het opneemt voor dieren die met uitsterven zijn bedreigd, de bossen die dreigen te verdwijnen en de verschillende ecosystemen die verstoort dreigen te worden. Op de site o.a. info over hun projecten, nieuwsberichten en publicaties.
Werkgroep Lichthinder van de Vereniging Voor Sterrenkunde
Tracht burgers, bedrijven en overheden bewust te maken van lichthinder en lichtvervuiling en goed werkbare oplossingen aan te bieden.
Zoniënwoud
Het bos ontdekken, educatieve fiches, wetenswaardigheden, wandelingen en informatie over het project bosverjonging.

Andere talen 2

[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
9 september, 2014 op 12:50:04 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag