Bescherming en onderzoek van de directe leefomgeving van de mens.

subcategorieën 1

Zie ook: 3

Boembeke vzw
Vereniging voor natuur en cultuur in de Vlaamse Ardennen. Met informatie over de Boembekemolen en mogelijkheden voor bosaanplant.
Bomenstichting
Wil de zorg en het respect voor bomen en het behoud ervan bevorderen. Informatie over de stichting, acties en activiteiten, agenda, publicaties en nieuws.
Europese vogelgids online
Bevat meer dan 500 vogelsoorten beschreven op determinatie, trekgdrag, vogelgeluid, filmbeelden, voeding en broedgedrag.
Federatie Particulier Grondbezit
FPG is een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, landgoederen, bossen en natuurterreinen. Met informatie over lobby activiteiten, het blad De Landeigenaar en de provinciale afdelingen.
InterWad
De website voor informatie en meningen over de Waddenzee. Geef uw mening over het waddenbeleid, surf naar informatie of bekijk kaarten van het waddengebied.
IUCN Nederlands Comité
De Nederlandse leden van het International Union for the Conservation of Nature (IUCN), een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen.
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie
Nieuws, catalogus, activiteitenagenda, informatie over afdelingen, lid worden, het tijdschrift Mens en Natuur, en het tijdschrift NME-podium.
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
Deze vereniging voor en door jongeren tussen de 12 en de 25 jaar organiseert activiteiten, zoals bijvoorbeeld dagexcursies, weekendkampen en landelijk georganiseerde kampen in schoolvakanties.
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming vzw
Vlaamse vereniging voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar. De site biedt informatie over de vereniging, een activiteitenkalender, overzicht van de kampen en de mogelijkheid om publicaties te bestellen.
KNNV Vereniging voor Veldbiologie
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. Uitgebreide informatie, waarnemingen, foto's, projecten en activiteiten.
Korstmossenwerk in Nederland
Korstmossenonderzoek in Nederland. Informatie over korstmossen in verschillende provincies, activiteiten en foto's. (Engels-Nederlands)
Landgoed.info
De Stichting Vrienden Nederlandse Landgoederen beoogt de belangstelling voor het particuliere landgoed als cultureel erfgoed te vergroten. Introductie op het werk van de stichting.
De Landschappen
Samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschapsorganisaties van Nederland. Een overzicht van de organisatie(s), informatie en actualiteiten.
Landschapsbeheer Nederland
Dit samenwerkingsverband houdt zich bezig met beheer van landschapselementen, agrarisch natuurbeheer, weidevogelbescherming, aardkunde en cultuurhistorie. Met een overzicht van activiteiten, publicaties en nieuws.
Landwerk
Tijdschrift over de inrichting van het landelijk gebied. Nieuwsberichten, mailinglijst, overzicht van artikelen, boekbeschrijvingen en forum.
Nationaal Groenfonds
Deze stichting financiert en adviseert projecten voor natuur, bos en landschap. Met informatie over werkzaamheden, producten, diensten en publicaties.
Natuurgebieden, Landschappen, Natuurmonumenten in Nederland
Met wandelroutes, fietsroutes en foto's.
Natuurkaart
Zoeken van Nederlandse natuurgebieden op postcode.
Natuurkind
Weblog van Jolanda Pikkaart over kinderen, jeugd en de natuur, kinderwandelingen en meer
Natuurnet
Een makelaar voor kennis over natuur: beleid, beheer, onderzoek. Bestemd voor mensen die zich beroepshalve bezighouden met natuur. Met een agenda, overzicht van adviesbureau's en actuele onderwerpen.
Natuurpunt
Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen met als belangrijkste pijlers natuurstudie, beheer en educatie. Met overzicht van beheerde natuurgebieden.
Natuurpunt Beersel
Activiteiten en nuttige informatie van de plaatselijke afdeling.
Natuurpunt Herzele
Vereniging voor natuurbehoud in Herzele in Oost-Vlaanderen. Met activiteitenkalender en een overzicht van beheerde gebieden.
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Een natuurstudievereniging voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Overzicht van kampen en excursies, werkgroepen en een artikelencatalogus.
Regionaal Landschap Meetjesland
Werkt aan een duurzaam landschap. Algemene informatie over het Meetjesland, over landschappen en projecten. Er is ook een discussieforum en een overzicht van de publicaties.
Regionaal Landschap Noord-Hageland
Samenwerkingsverband van overheden en verenigingen, werkzaam in de streek tussen Leuven en Diest. Met overzicht van taken en projecten en folders en krant in PDF-formaat.
Staatsbosbeheer
Deze zelfstandig opererende overheidsorganisatie beheert door heel Nederland natuurgebieden. Met informatie, nieuws en activiteiten overzicht.
STeenuil Overleg NEderland
Zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van steenuilen. Informatie over de organisatie en de uil, nieuwsbrieven in PDF-formaat.
Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied
SBNL is een adviesorgaan en belangenorganisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. Met nieuws, publicaties en informatie over terreinen in beheer en projecten in uitvoering.
Stichting De houten karbonade
Streeft naar productie van duurzame producten zoals hout, vlees en hooi in een gebied bij Renkum. Doelstellingen, criteria en beheersplannen voor duurzaam beheer.
Stichting Duinbehoud
Zij komt op voor de belangen van de natuur langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die willen genieten van de natuur. Met nieuws, activiteiten, publicaties en informatie over het ontstaan en flora en fauna van de duinen.
Stichting NatuurMedia
Natuurmedia is een platform voor gespecialiseerde natuurfotografen, natuurfilmers en internetspecialisten. Informatie over de stichting en faciliteiten, recensies en zoeken in de beeldbank.
Stichting Oasebos
Organisatie die het regenwoud beschermt middels aankoop en beheer van oerbossen. Met informatie over voorbeeldproject El Salto in Costa Rica en hoe men daaraan kan deelnemen.
Stichting Probos
Organisatie die diensten verleent op het gebied van duurzaam bosbeheer, houtmarkt, bosaanleg, bosdata en biomassa. Met informatie over projecten, evenementen en publicaties.
Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken
SNP is een samenwerkingsverband tussen de twintig Nationale Parken, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en natuurorganisaties. Met een introductie film en een korte beschrijving van ieder park.
Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen
PHB is een samenwerkingsverband tussen de publieke en particuliere sector ter instandhouding van historische buitenplaatsen in particulier bezit. Met nieuws, publicaties en relevante wet- en regelgeving.
Stichting ZeeInZicht
Heeft als doel de mariene onderwaternatuur dichter bij het publiek, beleid en politiek brengen om meer bewustwording van het belang van bescherming van deze voor ons onzichtbare natuur.
Vereniging Das & Boom
Vecht voor het behoud van imheemse bedreigde dieren (waaronder de das) en hun leefmilieu. Een overzicht van bedreigde dieren, activiteiten, actuele (pers)berichten en algemene informatie.
Vereniging Natuurmonumenten
Beheert diverse natuurgebieden in Nederland. Nieuws, overzicht van natuurgebieden, activiteiten, informatie over de vereniging en een online winkel.
Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord beheer van het IJsselmeer en naaste omgeving. Met informatie en actualiteiten.
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap
Zet zich in voor de belangen van landschap, natuur, milieu en cultuurhistorische waarden in het stroomgebied van de Linge, in het bijzonder tussen Tiel en Gorinchem. Met informatie over eigen activiteiten en externe projecten.
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming VZZ
Een organisatie van vrijwilligers voor studie en bescherming van inheemse zoogdieren in Nederland en Vlaanderen. Informatie over de activiteiten van de vereniging en haar werkgroepen en over enkele kleine zoogdieren.
Vlaamse Landmaatschappij
De VLM is een Vlaamse openbare instelling, die de belangen van de open ruimte behartigt en zich bezig houdt met landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting.
Vogelbescherming Nederland
Komt op voor bedreigde vogels en landschappen die voor vogels van belang zijn. Informatie over de vereniging, activiteiten en het vogelinformatiecentrum.
Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Beheerder van natuurgebieden en coördinator van opvangcentra voor vogels en wilde dieren. Met een dossierkast, persberichten en een meldpunt inbreuken.
Wereld Natuur Fonds
Fondsenwerver voor natuurbeschermingsprojecten wereldwijd en aanschaf en beheer van natuurgebieden in het buitenland. Richt zich op de bescherming van oerbossen, waterrijke natuurgebieden, bedreigde diersoorten en het terugdringen van het broeikaseffect. Nederlandse afdeling van het internationale WWF.
NJN Dee Oost reünie 2006
Informatie over reünieweekend van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, district Oost, op 20 en 21 mei 2006. (May 20, 2006)
[Bird Mozilla]
Laatste wijziging:
5 oktober, 2016 op 8:24:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen