Làraichean a' déileagadh gu sònraichte ris a' Ghàidhlig mar chànan; Comainn Ghàidhlig

Subcategories 3

Bòrd na Gàidhlig
Buidheann Phoblach Neo-Roinneil a tha stèidhichte le, agus cunntachail do, Mhinistearan na h-Alba. Bidh uallach air Bòrd na Gàidhlig (Alba) airson stiùireadh iomlan is riaghladh Plana Nàiseanta na Gàidhlig
Clì Gàidhlig
Gus ionnsachadh is inbhe nàiseanta na Gàidhlig. Ag adhartachadh na Gàidhlig agus a' riochdachadh nan Gaidheal Ùra. Cumann ballrachd airson luchd-ionnsachadh agus luchd-taice na Gàidhlig.
Comunn na Gàidhlig
"CnaG" - Buidhean leth-oifigeil a tha a' cur a' Ghàidhlig chun cinn. Tha e na amas aig CNAG Inbhe Thèarainte a bhuinnig dhan Ghàidhlig agus an cànan ath-bheothachadh agus a leasachadh, le bhith ag obair cuide ri buidhnean eile, gu sònraichte ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, leasachaidhean cultarail agus eaconomaigeach.
Plana Cànain nan Eilean Siar
Plana Gàidhlig aig Comhairle nan Eilean Siar 2007-2012, a réir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 [PDF]
Seanchas Shlèite
Cruinneachaidhean tèacsa agus fuaime de sheanchas ann an dualchainnt Shléite san Eilean Sgitheanach
Soillse
Lìonradh Nàiseanta Rannsaichaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig.
Tobar an Dualchais
Na mìltean móra de sheann chlàraidhean bho Sgoil Eòlais na h-Alba, bhon BBC, agus bho Chruinneachadh Chanaigh

Other languages 2

[Scottish Mozilla]
Last update:
February 16, 2016 at 9:05:36 UTC
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan