Coltach ri /Arts/Literature/Poetry/ na Beurla
Aibideil nam Bàrd Gàidhlig
Beath'eachdraidh goirid airson bàird Ghàidhlig
Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Làrach le tòrr fiosrachaidh mu bheatha a' bhàird ainmeile Somhairle MacGill-Eain, faclan nan dàn gu léir a sgrìobh e, leabhar-liostaichean, bhideothan agus iomadh rud eile.
Sàr-Bhàrdachd nan Gàidheal
Cruinneachadh de bhàrdachd chlasaiceach Gàidhlig. Pàirt den làirich "An t-Alltan Dubh" le Niall MacEoghainn. Bàrdachd le Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair; An Ciaran Mabach (Gilleasbuig Ruadh Mac Mhic Dhòmhnaill); Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir; Iain Lom Mac Dhòmhnaill, Bàrd Cheapaich; Iain Mac Mhurchaidh; Màiri Nic a' Phearsain (Màiri Mhór nan Òran); Màiri Nic Leòid (Màiri Nighean Alasdair Ruaidh); Rob Donn Mac Aoidh; Ruairidh Mac Mhuirich, An Clàrsair Dall; Sìleas (Na Ceapaich) Nic Dhòmhnaill; Uilleam Ros.
[Scottish Mozilla]
Last update:
January 2, 2007 at 18:03:34 UTC
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages