Faclairean sa Ghàidhlig

Related categories 1

Am Faclair Beag
Faclair mór Gàidhlig-Beurla air-loidhne, anns a bheil Dwelly gu léir agus cuid mhór a bharrachd.
Faclair Dwelly
Am faclair mòr so-rannsaichte Gàidhlig-Beurla aig Dwelly air a chur air an lìon le Akerbeltz is Cairnwater Consulting.
Faclairean Gàidhlig
Ceanglaichean ri faclairean Gàidhlig air an Eadarlìon. Ag amas air ceangal a dhèanamh ris a h-uile faclair a feumail, eadar fhaclairean so-rannsaichte, sheann fhaclairean aig Google Books agus an Web Archive, agus liostaichean briathrachais airson cuspairean àraid.
Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig
Stòrdàta de bhriathrachas Gàidhlig, le timcheall air 100,000 facal. Gabhaidh rannsachadh a dhèanamh Beurla gu Gàidhlig agus Gàidhlig gu Beurla.

Other languages 48

[Scottish Mozilla]
Last update:
August 12, 2016 at 7:05:04 UTC
Fiosrachadh agus Foghlam
Dùthchannan
Saidheans
Ceannach
Poball
Lùth-chleasannan
All Languages
Na h-Ealain
Gnìomhachas
Coimpiutaireachd
Geumannan
Slàinte
Dachaigh
Naidheachdan
Cur-seachadan